Saturday, February 23, 2008

review1


Since we got to Japan we took a lot of pictures,

here is a selection...

counting

Kiyomizu-dera

Tenno matsuri 1

antenna in Higashiyama


Toji pagoda in Kyoto

karaoke sí, fotos no!

Meoto Iwa

Tenno matsuri 2

pulpo-magdalenas

Geisha

Fuji

clothes moth (polilla)!


Minamichita beach


Shinkansen


pilgrim


cookies on Fuji´s top


Tenno matsuri 3


Nagoya river view


Toyota robot

No comments: